മൂന്നാം തീയതി

മനുഷ്യരക്ഷക്കായി മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച ഈശോനാഥാ, അങ്ങയുടെ മാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെ ഉത്ഭവപാപത്തില്‍ നിന്നും, കര്‍മ്മ പാപങ്ങളില്‍ നിന്നും രക്ഷിച്ച അങ്ങയെ ഞങ്ങള്‍ സ്തുതിക്കുന്നു. നിര്‍മ്മല ഹൃദയര്‍ക്കു ദൈവദര്‍ശനം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത അങ്ങയെ ഞങ്ങള്‍ വാഴ്ത്തുന്നു. അമലോത്ഭവ മാതാവേ, പാപത്തിലും, പാപസാഹചര്യങ്ങളിലും നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് കറയറ്റ ജീവിതം നയിക്കുവാന്‍ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെ. ആമ്മേന്‍!

1 സ്വര്‍ഗ്ഗ. 1 നന്മ. 1 ത്രിത്വ

സുകൃതജപം:
അമലമനോഹരിയായ് മാതാവെ, അങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമെ.