അഞ്ചാം പാദം

മനഗുണമുടയവനരുളാന്‍ വാനവര്‍ 
മഹിമയോടെത്തിയണഞ്ഞുടനെ, ഇത തിത്തി തെയ് 
മരുതലനെറികെടുമതിനോരു നേരതില്‍ 
മംഗളമായവര്‍ പൂകിച്ചേ ഇത തിത്തിതെയ് 
കൈക്കൊണ്ടവരൊരു ഞൊടിയളവാല്‍ 
ചെന്നറിയിച്ചവര്‍ ചിന്നമലയ്ക്കേ, ഇതതിത്തി തെയ്     
നലമൊടുപലവക കിന്നരമഴകാല്‍ 
നന്തുണിയിപ്പോള്‍ പലതരമേ 
തിത്തി തകതക, തിത്തി തകതക, തിത്തി തകതക, തിത്തി തെയ് 
നന്മ വരും വക പലമൊഴിയൊരു സ്തുതി 
നന്നായ് മലക്കുകള്‍ പുലമ്പിയിതെ 
തിത്തി തകതക, തിത്തി തകതക, തിത്തി തകതക, തിത്തി തെയ് 
ഉടമ്പില്‍ നിന്നുയിരെടുത്താകാശേ 
ഉയിരവനിരിപ്പിടം പുകിച്ചേ, ഇതതിത്തി തെയ് 
ഉടമയിനുടയവനുടമ്പെടുത്തഴകാല്‍ 
നന്‍മനിറഞ്ഞൊരു പള്ളിയിതേ, ഇത തിത്തി തെയ് 
വച്ചിതുധനമിതു മക്കളുമനുദിന- 
മരുളും വഴിക്കു നടപ്പവരേ 
തിത്തി തകതക, തിത്തി തകതക, തിത്തി തകതക, തിത്തി തെയ് 
വന്‍ വിനയൊഴിയെ പെറിയവനരുള്‍ വഴി 
നിറമോടു തേടി പുല രാമേ 
തിത്തി തകതക, തിത്തി തകതക, തിത്തി തകതക, തിത്തി തെയ് 
തിത്ത തകുത തികുതത്താം, തികുതക തകത 
തികുതത്താം കര്‍കു, തിത്തത്താം കര്‍കു 
തിന്തത്താം കര്‍കു , തിത്തത്തത്താ തിത്ത, തിമൃത തെയ് .