നാലാം പാദം

ആനേന്ദം വാരുമാറു മാലാഖാമാര്‍-തി 
തെയ് തെയ് തെയ് താരാ 
ആകാശേ കൊണ്ടങ്ങു ലോകം ചേര്‍ന്നു 
തെയ് തിതെയ് തിതെയ്യക തെയ്യക തെയ് 
അതു പൊഴുതണ്ണന്റ്റെ മുന്പില്‍ ചെന്നു-തി 
തെയ് തെയ് തെയ് താരാ 
ആദരാല്‍ നിന്നവന്‍ കൈകള്‍ കൂപ്പി 
തെയ് തിതെയ് തിതെയ്ക തെയ്യതെയ് 
ആത്മാവ് ജാഡരത്തില്‍ പൂരിച്ചുടന്‍-തി 
തെയ് തെയ് താരാ
ആകെയാല്‍ നിന്നവന്‍ കൈകള്‍ കൂപ്പി 
തെയ് തിതെയ് തിതെയ്യക തെയ്യ തെയ് 
ആരുയിരായോനെ സ്തുതി ചെയ്തവന്‍-തി 
തെയ് തെയ് താരാ 
ആലസ്യം കൂടാത്തുയര്‍ത്തു രാജന്‍ 
തെയ് തിതെയ് തിതെയ്യക തെയ്യതെയ്