മൂന്നാം പാദം

എന്നിവയെല്ലാം കണ്ണുനീരാലെ 
തോമ്മായുണര്‍ത്തിച്ച നേരം തെയ് തെയ്  
എങ്ങും വിളങ്ങുന്ന  നായന്‍ മിശിഹാ 
പേര്‍ത്തരുള്‍ ചെയ് വാന്‍ തുടങ്ങി തെയ് തെയ് 
നിന്നുടെ കൂടെ ഞാനുണ്ട് കൂട്ട് 
നീ പോകും നാടതിലെല്ലാം തെയ് തെയ് 
മനുഷ്യരെല്ലാം ഹിന്ദുവിലെന്ന് 
പാരില്‍ നിനക്കഴല്‍ വേണ്ട തെയ് തെയ് 
മനുഷ്യരെല്ലാ ജാതികളും പിന്നെ 
മാന്‍പെയ്യും ജന്തുക്കലല്ലോ തെയ് തെയ് 
നിന്നുടെ വാക്കും നിനവുകളും നോക്കും 
ഭാഷയറിഞ്ഞു തകീടും തെയ് തെയ് 
നിന്‍ നിനവെല്ലാം എന്‍ നിന്നവല്ലോ
നീയുറയ്ക്കാകുലം വേണ്ട തെയ് തെയ് 
എന്നതിനാലിപ്പോള്‍ ഞാനിന്നു നിന്നെയും 
വിറ്റു വില വാങ്ങിയെന്നാല്‍ തെയ് തെയ് 
ഏഴു മൊഴികളെയും തികപ്പാനായ് 
ചീട്ടു കൊടുക്കുന്നു വേറേ തെയ് തെയ് 
ഈ മൊഴിയാവാന്‍ കേട്ടുട നന്‍പില്‍ 
ആദി പേരിയോനെ നോക്കി തെയ് തെയ് 
ഇടനറ്റം കൊള്‍വാന്‍ കാര്‍കു തികതാ തിന്ത തെയ്