ഒത്തിരി ഒത്തിരി

ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചോരെല്ലാം
ഒത്തിരി നൊമ്പരം നല്‍കിടുമ്പോള്‍ (2)


നെഞ്ചു തകര്‍ന്നു കരയുമ്പോഴെന്നേ
നെഞ്ചോടുചേര്‍ക്കുമെന്‍ ഈശോനാഥാ
ഓ എന്റെ സ്നേഹമേ വന്നു നിറഞ്ഞിടണേ
എന്‍ സ്വന്തനേട്ടങ്ങള്‍ എല്ലാം മറന്നു
ത്യാഗം സഹിച്ചേറെ നന്മ ചെയ്തു (2)


കണ്ടില്ലാരുമെന്‍ നന്‍മകളൊന്നും
അന്യനായ് എന്നെ തള്ളിയല്ലോ
ഓ എന്റെ സ്നേഹമേ ശാന്തിയായ് വന്നീടണേ
സമ്പാദ്യമൊന്നുമേ കരുതിയില്ലേലും
നഷ്ടങ്ങളെല്ലാം നേട്ടങ്ങളാക്കി (2)


എന്നെ ഉയര്‍ത്തും നാഥനുവേണ്ടി
ജീവിക്കും ഞാനിനി സന്തോഷിക്കും
ഓ എന്റെ സ്നേഹമേ കാവലായ് തീര്‍ന്നിടണേ