അല്പകാലം മാത്രം ഈ

അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂവിലെ വാസം
സ്വര്‍പുരമാണെന്റെ നിത്യമാം വീട്

എന്‍ പ്രയാണ കാലം നാലുവിരല്‍ നീളം
ആയതിന്‍ പ്രതാപം കഷ്ടത മാത്രം
ഞാന്‍ പറന്നു വേഗം പ്രിയനോട് ചേരും
വിണ്‍ മഹിമ പ്രാപിച്ചെന്നും വിശ്രമിച്ചിടും
എന്നും വിശ്രമിച്ചിടും

പാളയത്തിനപ്പുറത്തു കഷ്ടമേല്ക്കുക നാം
പാടുപെട്ട യേശുവിന്റെ നിന്ദ ചുമക്കാം
നില്‍ക്കും നഗരം ഇല്ലിവിടെ, പോര്‍ക്കളത്തില്‍ അത്രേ നാം
നില്‍ക്കവേണ്ട പോര്‍ പൊരുതു യാത്ര തുടരാം
വേഗം യാത്ര തുടരാം

നാടു വിട്ടു വീടു വിട്ടു നാമധേയക്കൂട്ടം വിട്ടു
കാഠിന്യമാം ശോധനയില്‍ യാനം ചെയ്തോരാം
കൂടിയൊന്നായ് വാഴാന്‍ വാഞ്ഛിച്ചെത്ര നാളായ്‌
കാരുണ്യവാന്‍ പണി കഴിച്ച കൊട്ടാരം തന്നില്‍
ആ കൊട്ടാരം തന്നില്‍