അനന്തപിതാവിനു സങ്കീര്‍ത്തനമേ

അനന്തപിതാവിനു സങ്കീര്‍ത്തനമേ 
ആദിയിലെ പോലിന്നും എന്നേയ്ക്കുമേ.

അനന്തരക്ഷകനു സങ്കീര്‍ത്തനമേ
ആദിയിലെ പോലിന്നും എന്നേയ്ക്കുമേ.

ഇമ്പ ദൈവാത്മനു സങ്കീര്‍ത്തനമേ
ആദിയിലെ പോലിന്നും എന്നേയ്ക്കുമേ.

അത്ഭുത ത്രിയേകനു സങ്കീര്‍ത്തനമേ
ആദിയിലെ പോലിന്നും എന്നേയ്ക്കുമേ.