അലയാഴിയതില്‍ തെളിയുന്നതു

അലയാഴിയതില്‍ തെളിയുന്നതു നിന്‍
കരവിരുതോ? കരവിരുതോ?
ഈ അനന്ത നീലാംബരം പാടിടുന്നു ദേവാ തവ
മഹിതമാം നാമം മനുസുതനെ

അതിരമണീയം കതിരവ കിരണം
നയന മനോജ്ഞം പനിമതിയും
മധുരോധാരം കാതില്‍ മൊഴിയും
മനുവേലാ നിന്‍ സ്തുതി ഗീതം

പുലരിയിന്‍ ഈണം കിളിമൊഴി രുചിരം
അരുവികള്‍ പാടും ഭൂപാളം
ഹിമകണമൂറും താരും തളിരും
പതിവായോതും സ്തുതി ഗീതം