അത്ഭുതം കേള്‍ അത്ഭുതം കേള്‍

അത്ഭുതം കേള്‍ അത്ഭുതം കേള്‍ - ദേശികരേ-ദേവന്‍
ഇബ്‌ഭുവി പിറന്ന ചെയ്തി-ഹാലേലൂയ്യാ

ആട്ടിടയരാം ഞങ്ങള്‍ക്കു-ദേശികരേ-സ്വര്‍ഗ്ഗ
കൂട്ടമെല്ലാം കാണപ്പെട്ടോര്‍-ഹാലേലൂയ്യാ

പാര്‍ത്തു ഞങ്ങള്‍ ആട്ടിന്‍ കൂട്ടം-ദേശികരേ-കാവല്‍
കാത്തുകൊണ്ടു നില്‍ക്കുന്നേരം-ഹാലേലൂയ്യാ

കര്‍ത്തൃതേജസ്സുജ്വലിച്ചു-ദേശികരേ-ഞങ്ങള്‍
എത്രയും പരിഭ്രമിച്ചു-ഹാലേലൂയ്യാ

ദൂതവാക്യമപ്പോഴുണ്ടായ്-ദേശികരേ-നിങ്ങള്‍
ഭീതി പോക്കിയാലുമെന്നു-ഹാലേലൂയ്യാ

നല്ല വാര്‍ത്ത കൊണ്ടുവന്നേന്‍-ദേശികരേ-എങ്ങും
കല്യമോദമുത്ഭവിക്കും-ഹാലേലൂയ്യാ

രക്ഷകനേകന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു-ദേശികരേ-ഇന്നു
ഇക്ഷിതിയില്‍ ജാതനായി-ഹാലേലൂയ്യാ

ദാവിദിന്റെ പട്ടണത്തില്‍-ദേശികരേ-ക്രിസ്തു
ദേവനവതാരനായി-ഹാലേലൂയ്യാ

ഉന്നതത്തില്‍ ദൈവത്തിന്നു-ദേശികരേ-സ്തുതി
എന്നുമേ മഹത്വം കീര്‍ത്തി-ഹാലേലൂയ്യാ

മേദിനിയില്‍ സമാധാനം-ദേശികരേ-നര
ജാതികള്‍ക്കൊക്കെ സംപ്രീതി-ഹാലേലൂയ്യാ