അപ്പനേ കരുണാകരാ മമ

അപ്പനേ കരുണാകരാ മമ സ്വര്‍പിതാ പരമോന്നതാ


പാര്‍പ്പിടമടിയാര്‍ക്കരുളുക പാലകാ സര്‍വ പൂജിതാ

പരത്തിലെത്തിടും വരെയും തങ്ങുവാന്‍
ചെറുകുടിലുകളൊന്നൊന്നായ്
ധരയില്‍ നിന്‍ മക്കള്‍ ചമയ്ക്കുവാന്‍ തിരു-
കരത്തിന്‍ താങ്ങലേകീടുക- (അപ്പ..)

കുടുംബം കുടുംബമായി മാനവ-
കുലം ജഗത്തില്‍ വാണീടുവാന്‍
പടുത്വമോടെയാ വ്യവസ്ഥ നീ പുരാ
ക്രമപ്പെടുത്തിയങ്ങേദനില്‍ (അപ്പ..)

വീടു നാഥന്‍ പണിഞ്ഞിടായ്കില്‍ വൃ-
ഥാ ഞങ്ങള്‍ പെടും പാടുകള്‍
നേടുകില്ലൊരു മീനും വല നി-
ന്നാജ്ഞ കൂടാതിറക്കുകില്‍- (അപ്പ..)

ഭാഷ പിണങ്ങി ബാബേല്‍ പണി മു-
ടങ്ങിയതു പോലായിടാ-
തീഷല്‍ ഭേദമെന്യേ തിരു ഹിത-
മാദ്യം തന്നെയറിഞ്ഞീടാന്‍- (അപ്പ..)

പാറമേലൊരു വീടു പണിത
ബുദ്ധിമാനു സമാനമായ്‌
മാറിടാത്ത നിന്‍ ദൂതു ജീവിത
മായതിന്നടിസ്ഥാനമായ്‌- (അപ്പ..)