ആരാധനയ്‌ക്കു യോഗ്യനെ നിന്നെ

ആരാധനയ്‌ക്കു യോഗ്യനെ നിന്നെ ഞങ്ങള്‍
ആരാധിച്ചീടുന്നിതാ (2)
ആഴിയും ഊഴിയും നിര്‍മ്മിച്ച നാഥനെ (2)
ആത്മാവിലാരാധിക്കും കര്‍ത്താവിനെ
നിത്യം സ്തുതിച്ചിടുന്നൂ (2) (ആരാധനയ്‌ക്കു..)

പാപത്താല്‍ നിറയപ്പെട്ട എന്നെ നിന്റെ
പാണിയാല്‍ പിടിച്ചെടുത്തു (2)
പാവനനിണം തന്നു
പാപത്തിന്‍ കറ പോക്കി (2)
രക്ഷിച്ചതാല്‍ നിന്നെ ഞാന്‍ എന്നാളും
ആത്മാവിലാരാധിക്കും (2) (ആരാധനയ്‌ക്കു..)

വാഗ്‌ദത്തം പോലെ നിന്റെ സന്നിധാനേ
നിന്‍മക്കള്‍ കൂടിടുമ്പോള്‍ (2)
മദ്ധ്യേവന്നനുഗ്രഹം ചെയ്‌തിടാമെന്നുര
ചെയ്‌തവന്‍ നീ മാത്രമാം നിന്നെ ഞങ്ങള്‍
ആത്മാവിലാരാധിക്കും (2) (ആരാധനയ്‌ക്കു..)

ആദിമനൂറ്റാണ്ടില്‍ നിന്‍ ദാസര്‍
മര്‍ക്കോസിന്‍ മാളികയില്‍ (2)
നിന്നാവിപകര്‍ന്നപോല്‍
നിന്‍ ദാസര്‍ മദ്ധ്യത്തില്‍ (2)
നിന്‍ ശക്തി അയച്ചിടുക
നിന്നെ ഞങ്ങള്‍ ആത്മാവിലാരാധിക്കും (2) (ആരാധനയ്‌ക്കു..)