അന്‍പു നിറഞ്ഞ പൊന്നേ

അന്‍പു നിറഞ്ഞ പൊന്നേശുവെ
നിന്‍ പാദ സേവ എന്നാശയെ

ഉന്നതത്തില്‍ നിന്നറങ്ങി മന്നിതില്‍ വന്ന നാഥാ ഞാന്‍
നിന്‍ അടിമ നിന്‍ മഹിമ ഒന്നു മാത്രം എന്നാശയാം

ജീവനറ്റ പാപിയെന്നില്‍ ജീവന്‍ പകര്‍ന്ന യേശുവെ
നിന്നിലേറെ മന്നില്‍ വേറെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ഞാനാരെയും

അര്‍ദ്ധപ്രാണനായ് കിടന്നോരെന്നെ നീ രക്ഷ ചെയ്തതാല്‍
എന്നിലുള്ള നന്ദിയുള്ളം താങ്ങുവതെങ്ങനെ എന്‍ പ്രിയാ

ഇന്നു പാരില്‍ കണ്ണുനീരില്‍ നിന്‍ വചനം വിതയ്ക്കും ഞാന്‍
അന്ന് നേരില്‍ നിന്നരികില്‍ വന്നു കതിരുകള്‍ കാണും ഞാന്‍

എന്‍ മനസ്സില്‍ വന്നു വാഴും നന്‍ മഹത്വ പ്രത്യാശയെ
നീ വളര്‍ന്നും ഞാന്‍ കുറഞ്ഞും നിന്നില്‍ മറഞ്ഞു ഞാന്‍ മായണം