ഈ ലോക ജീവിതത്തില്‍

ഈ ലോക ജീവിതത്തില്‍ ആരാണ് മാതൃക
സച്ചിനാണോ സാനിയയോ സല്‍മാനോ മാതൃക

ആരുമല്ല ആരുമല്ല ഈ ലോക യാത്രയില്‍
യേശുവാണ് നമ്മളുടെ ജീവനുള്ള മാതൃക

തന്നാരോ തന്നാരോ ...