ആരുണ്ട് ആരുണ്ട്

ആരുണ്ട് ആരുണ്ട്
നല്ല അയല്‍ക്കാരന്‍ ആരുണ്ട് (2)
നിങ്ങളില്‍ നല്ല അയല്‍ക്കാരനാരുണ്ട്
നന്മകള്‍ ചെയ്തും സ്നേഹം പകര്‍ന്നും (2)

നല്ല അയല്‍ക്കാരായിടാം - നാം
യേശുവിന്‍ സ്നേഹിതരായിടാം (2)