ഈയാണ്ടില്‍ ആശീര്‍വാദം

ഈയാണ്ടില്‍ ആശീര്‍വാദം-ഈശോ തിരുപ്രസാദം
ഈ ദാസര്‍ക്കരുളേണം-ഇന്നേരമേ

വന്നുപോയ കാലവും-വരുന്ന കാലാകാലവും
ഒന്നുപോലെ എന്നുമുള്ളവാ-ദേവേശനേ- (ഈ..)

പോയ വര്‍ഷത്തില്‍ വിപത്ത-നര്‍ത്ഥമൊന്നുമെന്നിയേ
നീയരുള്‍ ചെയ്തിങ്ങുപാലനം-ദേവേശനേ- (ഈ..)

ക്ഷാമരോഗ ബാധകള്‍-വസന്തയാദിയെന്നിയേ
ക്ഷേമ പാലനം കല്‍പിച്ചു നീ-ദേവേശനേ- (ഈ..)

നന്മയായി സര്‍വ്വവും ന-ടത്തും മാ കൃപാകരാ
നിന്മനം കനിഞ്ഞീടേണമേ-ദേവേശനേ- (ഈ..)

നിന്മഹത്വത്തിന്നു തക്ക-ജീവിതം ചെയ്തിടുവാന്‍
നന്മയാല്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണരാക്കുകേ-ദേവേശനേ- (ഈ..)

സത്യഭക്തി നീതി സ്നേഹം-താഴ്മയും വിശ്വാസവും
നിത്യമിങ്ങു വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകേ-ദേവേശനേ- (ഈ..)

ദിവ്യസമാധാന വാക്യം-നിന്നനുഗ്രഹങ്ങളും
ഏവരോടും കല്‍പിച്ചയയ്ക്ക-ദേവേശനേ- (ഈ..)