ഇടറി വീഴുവാന്‍ ഇട

ഇടറി വീഴുവാന്‍ ഇട തരല്ലെനിക്കേശു നായകാ
ഇട വിടാതെ ഞാന്‍ നല്ലിടയനോടെന്നും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നിതാ
മുള്‍ക്കിരീടം ചാര്‍ത്തിയ ജീവദായകാ
ഉള്‍ത്തടത്തിന്‍ തേങ്ങല്‍ നീ കേട്ടിടില്ലയോ (ഇടറി വീഴുവാന്‍..)

മഹിയില്‍ ജീവിത്തം മഹിതമാക്കുവാന്‍
മറന്നു പോയ മനുജനല്ലോ ഞാന്‍
അറിഞ്ഞിടാതെ ഞാന്‍ ചെയ്ത പാപമോ
നിറഞ്ഞ കണ്ണുനീര്‍ കണങ്ങളായ്
അന്ധകാര വീഥിയില്‍ തള്ളിടല്ലേ രക്ഷകാ
അന്തരംഗം നൊന്തു കേണിതാ (ഇടറി വീഴുവാന്‍..)

വിശ്വ മോഹങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ഞാന്‍
ചെയ്ത പാപ പ്രായശ്ചിത്തമായ്‌
ഉലകില്‍ വീണ്ടും ഞാന്‍ ഉടഞ്ഞു പോകല്ലേ
ഉടഞ്ഞൊരു പളുങ്ക് പാത്രം ഞാന്‍
എന്റെ ശിഷ്ട ജന്മമോ നിന്റെ പാദ ലാളനം
എന്നുമാശ്രയം നീ മാത്രമേ (ഇടറി വീഴുവാന്‍..)