ഇഹത്തിലെ ദുരിതങ്ങള്‍

ഇഹത്തിലെ ദുരിതങ്ങള്‍ തീരാറായ്‌ നാം
പരത്തിലേക്കുയരും നാള്‍ വരുമെല്ലാ
വിശുദ്ധന്മാരുയര്‍ക്കും പറന്നുയരും വേഗം
വന്നീടും കാന്തന്റെ മുഖം കാണ്മാന്‍

വാനസേനയുമായ് വരും പ്രീയന്‍
വാനമേഘെ വരുമെല്ലാ
വരവേറ്റം സമീപമായ്‌ ഒരുങ്ങുക സഹജരെ
സ്വര്‍ഗ്ഗീയ മണവാളനെ എതിരേല്‍പാന്‍

അവര്‍ തന്റെ ജനം താന്‍ അവരോടു കൂടെ
വസിക്കും കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചീടും നാള്‍
മൃത്യുവും ദുഃഖവും മുറവിളിയും തീരും
കഷ്ടതയും ഇനി തീണ്ടുകില്ല - (വാന..)

കൊടുങ്കാറ്റുവന്നു കടലിളകീടിലും
കടലലകളിലെന്നെ കൈവിടാത്തവന്‍
കരം തന്നു കാത്തു സൂക്ഷിച്ചരുമയായ്‌ തന്റെ
വരവിന്‍ പ്രത്യാശയോടെ നടത്തിടുമേ - (വാന..)

തന്‍ കൃപകളെന്നുമോര്‍ത്തു പാടിടും ഞാന്‍
തന്റെ മുഖ ശോഭനോക്കി ഓടിടും ഞാന്‍
പെറ്റതള്ള കുഞ്ഞിനെ മറന്നീടിലും
എന്നെ മറക്കാത്ത മന്നവന്‍ മാറാത്തവന്‍ - (വാന..)