ആകാശ മേഘങ്ങള്‍

ആകാശ മേഘങ്ങള്‍ വാഹനമാക്കി
മടങ്ങിവരും കാലമായോ?
രാജാധി രാജാ മനുവേലാ (ആകാശ..)
തമസ്സിന്‍ കാലം കഴിയാനിനിയും
താമസമെന്തേ നാഥാ (2) (ആകാശ..)

എന്‍ ജീവിതമാം ഈ മരു യാത്രയില്‍
തണലായ്‌ നീയാണെന്‍ യേശുവേ (2)
കനിവായ് കരുതും എനിക്കായ് എന്‍ ദൈവമേ
നിനക്കായ്‌ സ്തുതിപാടും സ്നേഹമേ (2) (ആകാശ..)

നിന്‍ തിരു വചനം കാലിനു ദീപവും
പാതയിലെന്നും പ്രകാശവും (2)
കൃപയേകണമേ നേര്‍ വഴി പോകുവാന്‍
അഭയം നീയാണെന്‍ യേശുവേ (2) (ആകാശ..)