ഈ ജീവിതമാം വഴിയരികില്‍

ഈ ജീവിതമാം വഴിയരികില്‍
എകാന്തതയാം എന്‍ മുറിവില്‍
ഒരേയൊരേയൊരു സൌഖ്യവുമായ്‌
വരൂ വരൂ നീ വൈകാതെ (ഈ ജീവിതമാം..)

ആര്‍ദ്രമാം ആ സ്വരം
മണിനാദം പോല്‍ മനതാരിലായ്‌
എന്നെയുണര്‍ത്തൂ നാദമായ് (2)
ദൈവമേ.. (ഈ ജീവിതമാം..)

ദിവ്യമാം നിന്‍ മുഖം
തെളിയേണമെന്‍ അകതാരിലായ്‌
എന്നെ നയിക്കും ദൈവമേ (2)
രക്ഷകാ.. (ഈ ജീവിതമാം..)