ആട്ടിടയാ ആട്ടിടയാ

ആട്ടിടയാ ആട്ടിടയാ
നീ മാത്രം നല്ല ഇടയന്‍
നീ മാത്രം നല്ല ഇടയന്‍

ആടുകള്‍ക്കായ്‌ ജീവന്‍ നല്‍കിയ
നീ മാത്രം നല്ല ഇടയന്‍ (ആട്ടിടയാ..)

കാണാതെ പോയ എന്നെ തേടി വന്നല്ലോ നീ ചാരെ (2)
നിത്യ ജീവന്‍ നല്‍കിയ ദേവാ നീ മാത്രം നല്ല ഇടയന്‍
നീ മാത്രം നല്ല ഇടയന്‍ (ആട്ടിടയാ..)

ആടുകളെ തേടി നീ ഒരുനാളും കൈ വിടാതെ (2)
അന്ത്യത്തോളം നടത്തുന്ന ദേവാ നീ മാത്രം നല്ല ഇടയന്‍
നീ മാത്രം നല്ല ഇടയന്‍ (ആട്ടിടയാ..)