ഈശോയേ ഈശോയേ

ഈശോയേ ഈശോയേ എന്തെല്ലാം വന്നാലും
എന്നെ സ്നേഹിക്കും എന്റെ നല്ല ഈശോ
എവിടെയും പോകാനിനിയും ഭയമില്ലൊരുനാളും
ഇവിടെയും എവിടെയും എന്റെ ഈശോ (ഈശോയേ..)

ഈശോയെ ഒന്നു കാണാന്‍ ഞാനാഗ്രഹിച്ചു
ഈശോയെന്‍ ഹൃദയത്തിലെന്നമ്മ പറഞ്ഞു (2)
എങ്കിലും നേരിലൊന്നു കാണുവാന്‍
എന്നുള്ളം കൊതിക്കുന്നെന്‍ ഈശോയേ (ഈശോയേ..)

ദേവാലയം ഈശോയുടെ വാസഗേഹമെന്ന്
ചൊല്ലിത്തന്നമ്മ എനിക്ക് ചുംബനമേകി (2)
അമ്മയെക്കാള്‍ സ്നേഹിക്കും താതനെക്കാണുവാന്‍
എന്നുള്ളം കൊതിക്കുന്നെന്‍ ഈശോയേ (ഈശോയേ..)