പാടിപുകഴ്‌ത്തിടാം ദേവദേവനെ

പാടിപുകഴ്‌ത്തിടാം ദേവദേവനെ
പുതിയതാം കൃപകളോടെ
ഇന്നലെയുമിന്നുമെന്നും മാറാ യേശുവെ
നാം പാടി പുകഴ്‌ത്താം

യേശുവെന്ന നാമമേ
എന്‍ ആത്മാവിന്‍ ഗീതമേ
എന്‍ പ്രിയയേശുവെ ഞാനെന്നും
വാഴ്‌ത്തിപുകഴ്‌ത്തിടുമെ

ഘോരഭയങ്കര കാറ്റും അലയും
കൊടിയതായ് വരും നേരത്തില്‍
കാക്കും കരങ്ങളാല്‍ ചേര്‍ത്തു മാര്‍വ്വണച്ച
സ്‌നേഹം നിത്യം പാടും ഞാന്‍ (യേശുവെന്ന..)

പെറ്റതള്ള കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും
ഞാന്‍ മറക്കാ എന്ന വാര്‍ത്തയാല്‍
താഴ്‌ത്തി എന്നെ തന്‍ കരത്തില്‍ വച്ചു
ജീവപാതെ എന്നും ഓടും ഞാന്‍ (യേശുവെന്ന..)

ഭൂമിയെങ്ങും പോയി സാക്ഷി
ചൊല്ലുവിന്‍ എന്നുരച്ച കല്‍പനയതാല്‍
ദേഹം ദേഹിയെല്ലാം ഒന്നായ്
ചേര്‍ന്നു പ്രിയനായ് വേലചെയ്യും ഞാന്‍ (യേശുവെന്ന..)

യോര്‍ദ്ദാന്‍ സമമന ശോധനയിലും
താണുവീണു പോകാതെ
ആര്‍പ്പിന്‍ ജയധ്വനിയോടു കാത്തു
പാലിക്കുന്ന സ്‌നേഹമാശ്ചര്യം (യേശുവെന്ന..)