മാനസമേ ശ്രീ-യേശുവെ

മാനസമേ ശ്രീ-യേശുവെ ഭജ നീ
മതികെട്ടുപോകാതെ

മന്നവമന്നവ - നുന്നതനായക
നന്ദനനാം മനുവേലനെ എന്നും- (മാനസമേ..)

ബെതലേം പുരിയതി-ലൊരു പശുശാലേ
യുദജയായൊരു - നാരിയില്‍ ജനിച്ചോന്‍ - (മാനസമേ..)

പാരിതിലെഴും പര - മാധികള്‍ തീര്‍പ്പാന്‍
ഘോരതയേറിയ - വേദന സഹിച്ചോന്‍ - (മാനസമേ..)

യെറുശലേം നഗരിയില്‍ - കഠിന വേദനയേ-
റ്റൊരു കുരിശതില -ങ്ങേറി മരിച്ചോന്‍ - (മാനസമേ..)

നരകാരിഷ്ടത - തീര്‍ത്തുടന്‍ മുന്‍
അരുള്‍പോല്‍ മൂന്നാം ദിവസമുയിര്‍ത്തോന്‍ - (മാനസമേ..)

നരരിപുവരനെ - ജയിച്ചതിഘോഷം
പരമണ്ഡലമതി - ലേറിയിരിപ്പോന്‍ - (മാനസമേ..)