ശുദ്ധാത്മാവേ വന്നെന്നുള്ളില്‍

ശുദ്ധാത്മാവേ വന്നെന്നുള്ളില്‍ വാസം ചെയ്യണേ
സത്യാത്മാവേ നിത്യതയിലെത്തുവോളവും

ജീവനൂതുക ജീവദായകാ
ജീവനാളമായ്‌ എരിഞ്ഞുതീരുവാന്‍

പാപം നീതി ന്യായവിധി ബോധമേകിടാന്‍ - ഈ
ശാപഭൂവില്‍ പെന്തക്കോസ്തില്‍ വന്നൊരാവിയെ (ജീവനൂതുക..)

അംബരത്തില്‍ നിന്നിറങ്ങി അഗ്നിനാവുകള്‍
അന്‍പോടമര്‍ന്നെല്ലാരിലും ശക്തിനാമ്പുകള്‍ (ജീവനൂതുക..)

രണ്ടോ മൂന്നോ പെരെവിടെ എന്റെ നാമത്തില്‍
ഉണ്ടവിടെയുണ്ട് ഞാനെന്നേകി വാഗ്ദത്തം (ജീവനൂതുക..)

കല്ലായുള്ള ഹൃദയങ്ങളുരുക്കീടണേ
ഹല്ലേലുയ്യാ ഗീതം പാടാനൊരുക്കീടണേ (ജീവനൂതുക..)