നിന്റെ സ്നേഹമാം ശബ്ദം

നിന്റെ സ്നേഹമാം ശബ്ദം കേട്ടു ഞാന്‍
സ്വന്തമായി യേശുവേ;
എങ്കിലും വിശ്വാസത്തില്‍ വളര്‍ന്നു
നിന്നോടടുത്തീടട്ടെ!

യേശുനാഥാ ക്രൂശിലേയ്ക്കു നീ
ആകര്‍ഷിക്കുകേ എന്നെ;
യേശുനാഥാ നിങ്കലേയ്ക്കു നീ
നാള്‍ക്കുനാള്‍ ചെര്‍ത്തീടുകേ.

ദിവ്യശക്തിയാല്‍ നിന്റെ സേവയ്ക്കായ്‌
എന്നെ നീ എടുക്കുകേ;
എന്റെ ആശയാം ദൈവമേ നിന്നില്‍
എന്മനം മുങ്ങീടട്ടേ (യേശുനാഥാ..)

നിന്‍ കൃപാസനെ ഒറ്റ നാഴിക
എത്ര ഇന്‍പമായത്!
ഉറ്റ ബന്ധുവോടെന്നപോലെ ഞാന്‍
സംസര്‍ഗ്ഗം ചെയ്തീടുന്നു (യേശുനാഥാ..)

ഉന്നതത്തില്‍ നിന്‍ സന്നിധൌ വന്നു
നിന്നെക്കാണും നേരത്തില്‍
ഇങ്ങു കാണാത്ത സ്നേഹം മോദവും
അങ്ങു കാണും മോക്ഷത്തില്‍ (യേശുനാഥാ..)