സുവിശേഷ ഘോഷണമേ

സുവിശേഷ ഘോഷണമേ-സുതന്‍ യേശുവിന്‍ കല്പനയേ
ദൈവസ്നേഹത്തിന്‍ വചനവുമേ-അവന്‍ രക്ഷയിന്‍ ക്ഷണമതുമേ

നമ്മള്‍ പാപങ്ങള്‍ നിമിത്തമേ-യേശു ഭൂമിയില്‍ വന്നതുമേ
ക്രൂശു തോളില്‍ ചുമന്നതുമേ-രുധിരമതു ചൊരിഞ്ഞതുമേ- (സുവി..)

പാപ ഭാരങ്ങളാലുമേ-പാരിന്‍ ക്ലേശങ്ങളാലുമേ
പാത വിട്ടിഹ ഉഴലുന്നോനേ-പ്രിയന്‍ യേശുവിന്‍ അരികില്‍ വാ- (സുവി..)

ഞാനേ വഴിയും സത്യവും-ജീവനുമെന്നുരച്ചവനേ
താനേ നിന്നെ രക്ഷിച്ചീടുമേ-തങ്കച്ചോരയില്‍ കഴുകീടുമേ- (സുവി..)

തെരുവീഥികള്‍, വഴികളിലും-മലകള്‍ താഴ്വരകളിലും
തിരുവചനം മുഴക്കി നാം പരന്‍ വാക്കിനു വലയിറക്കാം- (സുവി..)

മഴയോ വെയിലോ പുഴയോ-'മതഭേദം' എന്ന വഴിയോ
കണ്ണീരില്‍ നാം വിതച്ചീടുകില്‍-കൊയ്തീടുമതവന്‍നാളില്‍- (സുവി..)

എല്ലാ ജാതി ജനങ്ങളുമേ-നല്ല രാജനെ വണങ്ങീടുമേ
അല്ലെലെല്ലാമകന്നീടുമേ-ഹല്ലെലൂയ്യാ നാം പാടീടുമേ- (സുവി..)