ദൈവവചനമേ ദിവ്യ വിശേഷം

ദൈവവചനമേ ദിവ്യ വിശേഷം
സര്‍വ്വദാ മോദമോടെ - അതില്‍
ദൈവമേ നോക്കുവാന്‍ കണ്ണെനിയ്ക്കേകുകേ
ജീവദയാപരനേ-

കൂരിരുളില്‍ വഴിപോക്കനു നല്ല പ്ര-
കാശം തെളിച്ചുകാട്ടി - സദാ
നേരെതന്‍ വഴിനടത്തീടും മണിവിള-
ക്കേതിഹ ലോകമിതില്‍ - (ദൈവ..)

മേദിനിയില്‍ ധനധാന്യം നിറഞ്ഞുള്ള
ഭണ്ഡാര ശാലയേതു - ആത്മ
പൈദാഹമേറി വലഞ്ഞിടുന്നോര്‍ക്കൊരു
ഭേദമെന്യേ കൊടുപ്പാന്‍ - (ദൈവ..)

സ്വര്‍ഗ്ഗപുരം നോക്കി യാത്ര ചെയ്യു-
ന്നവര്‍ക്കൊക്കെയുമുള്ള മഹാ - നല്ല
യോഗ്യനാം മിത്രത്തെ തെറ്റുകൂടാതങ്ങു
കൂട്ടിക്കൊടുപ്പതെന്ത്‌? - (ദൈവ..)

ഉണ്ടൊരു വൃക്ഷമതിന്‍ഫലമെപ്പോഴും
കുണ്ഠിതനാം പാപിയിന്‍ - മഹാ
ഇണ്ടലകറ്റി സന്തോഷംകൊടുത്തീടു-
ന്നേതെതു ലോകമിതില്‍ - (ദൈവ..)

പാപത്താല്‍ നൊന്തു വലഞ്ഞിടും രോഗിക്കു
വൈദ്യനാമേശുവിനെ - കാട്ടി
രാപ്പകല്‍ കൂടിരുന്നാശ്വാസ വാക്കുകള്‍
ചോല്ലിക്കൊടുപ്പതെന്ത്‌? - (ദൈവ..)

എന്‍ വഴിക്കുള്ള മണിവിളക്കും സദാ
ജീവന്റെ ഭോജനവും - നല്ല
ജീവതെരുവിന്‍ സുഖമേകും ഫലമതും
നിന്‍വചനം പരനേ - (ദൈവ..)