യേശുവേ കരുണാസനാ

യേശുവേ കരുണാസനാ മഹാ-
ദോഷി ഞാനയ്യോ
കൃപ തോന്നണമയ്യോ

നീചനാമെന്‍ ദുരിതങ്ങളെ-നോക്കണമിതാ
കൂടെ പാര്‍ക്കണം സദാ

ലോകം ജഡം പിശാചു വളരെ-കേടു ചെയ്യുന്നു
കൃപ തേടുന്നേന്‍ ഇന്നു

കഠിന പാപച്ചുമടു നീക്കും- കരുണയുള്ളവാ
കൃപ തരണം നല്ലവാ

ദുഷ്ടശീലമെന്നില്‍ നിന്നു-വിട്ടകറ്റണം
പുതുസൃഷ്ടിയാക്കണം.

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം-വന്നു പാര്‍ക്കണം
എന്നെ, എന്നും-കാക്കണം

മരണം വരെയും കരുണയോടെ കാത്തരുളണം
കൃപ തന്നു പോറ്റണം

നിന്റെ രാജ്യം തന്നിലെന്നെ-ഓര്‍ത്തു കൊള്ളണം
എന്നും ചേര്‍ത്തുകൊള്ളണം (യേശുവേ..)