സ്തുതിപ്പിന്‍ നാം

സ്തുതിപ്പിന്‍ നാം മോദമായ്‌ ഘോഷിപ്പിന്‍ സന്തുഷ്ടരായ്
തേജോ ഭാഗ്യനാളതില്‍ യേശുരാജന്‍ ബേത്ലഹേമില്‍ ജാതനായ്‌

വാഴ്ത്തിപ്പാടുക കീര്‍ത്തിച്ചീടുക സ്തോത്രം ചെയ്യുക
കൂട്ടം കൂട്ടമായ്‌ ഈ ദിനത്തില്‍ നാം
സ്നേഹ ഗീതികള്‍ ഭാഗ്യനാളതില്‍ ഉല്ലസിച്ചു പാടുക

വാനദൂതര്‍ യോഗമായ് നല്‍കി ശാന്തിഭൂതലേ
മോക്ഷമേകാന്‍ വന്ദിതന്‍ മര്‍ത്യനായി പിറന്നു മണ്ണില്‍ ഈ ദിനേ (വാഴ്ത്തി..)

പാരിതില്‍ മഹത്വമായ് ലോകരില്‍ പ്രസാദമായ്
കാവല്‍ കാക്കും ആട്ടിടയര്‍ വാര്‍ത്ത കേട്ടു ശീതകാല രാത്രിയില്‍ (വാഴ്ത്തി..)