കുഞ്ഞു കുരുവി ഞാന്‍

കുഞ്ഞു കുരുവി ഞാന്‍ - 2
യേശുവിന്‍ തോട്ടത്തില്‍
കുഞ്ഞു കുരുവി ഞാന്‍ - 2

സാത്താനെ ഓടിക്കും
ശത്രുവെ സ്നേഹിക്കും
ദിനവും ഞാന്‍ പ്രാര്‍ഥിക്കും
യേശുവിനായ്‌ ജീവിക്കും