എന്നെ കൈപിടിച്ചു നടത്തുന്ന

എന്നെ കൈപിടിച്ചു നടത്തുന്ന സ്നേഹം
എന്നെ കൈകളില്‍ താങ്ങിടുന്ന സ്നേഹം
എന്നെ തോളിലേറ്റും താരാട്ട് പാടും
മെല്ലെ ചാഞ്ചക്കമാട്ടുന്ന സ്നേഹം

ആ സ്നേഹം ആ സ്നേഹം
ആ ദിവ്യസ്നേഹമാണ് ദൈവം (എന്നെ..)

എന്റെ കഷ്ടതകള്‍ നീക്കിടുന്ന സ്നേഹം
എന്റെ ദുഃഖങ്ങള്‍ ഏറ്റു വാങ്ങും സ്നേഹം (൨)
എന്റെ മുറിവുകളില്‍ ആശ്വാസമേകി
എന്റെ മിഴിനീരു മായ്ക്കുന്ന സ്നേഹം (ആ സ്നേഹം..)

എന്റെ പാപങ്ങള്‍ നീക്കിടുന്ന സ്നേഹം
എന്റെ ഭാരങ്ങള്‍ താങ്ങിടുന്ന സ്നേഹം (൨)
എന്റെ ആത്മാവിലാമോദമേകി
എന്നെ മാറോട് ചേര്‍ക്കുന്ന സ്നേഹം (ആ സ്നേഹം..)