സുവിശേഷം സുവിശേഷം

സുവിശേഷം സുവിശേഷം
യേശുവിന്‍ സന്ദേശം

പാപബോധം നല്‍കുന്ന സുവിശേഷം
യേശുവിന്‍ സന്ദേശം - (സുവിശേഷം..)

ആത്മ രക്ഷ നല്‍കുന്ന സുവിശേഷം
യേശുവിന്‍ സന്ദേശം - (സുവിശേഷം..)

നേര്‍വഴി കാട്ടുന്ന സുവിശേഷം
യേശുവിന്‍ സന്ദേശം - (സുവിശേഷം..)

ആത്മാവില്‍ നിറയുന്ന സുവിശേഷം
യേശുവിന്‍ സന്ദേശം - (സുവിശേഷം..)

ബലഹീനനെ താങ്ങുന്ന സുവിശേഷം
യേശുവിന്‍ സന്ദേശം - (സുവിശേഷം..)

മനഃശാന്തി നല്‍കുന്ന സുവിശേഷം
യേശുവിന്‍ സന്ദേശം - (സുവിശേഷം..)

പരീക്ഷ ജയിക്കുന്ന സുവിശേഷം
യേശുവിന്‍ സന്ദേശം - (സുവിശേഷം..)

രോഗസൌഖ്യം നല്‍കുന്ന സുവിശേഷം
യേശുവിന്‍ സന്ദേശം - (സുവിശേഷം..)

ബന്ധനം അഴിക്കുന്ന സുവിശേഷം
യേശുവിന്‍ സന്ദേശം - (സുവിശേഷം..)

സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കുന്ന സുവിശേഷം
യേശുവിന്‍ സന്ദേശം - (സുവിശേഷം..)

സ്വര്‍ഗ്ഗ രാജ്യത്തിലെത്തിക്കുന്ന സുവിശേഷം
യേശുവിന്‍ സന്ദേശം - (സുവിശേഷം..)