നരര്‍ രക്ഷപ്പെടുവാന്‍

നരര്‍ രക്ഷപ്പെടുവാന്‍-തിരുജീവന്‍ വെടിവാന്‍
ധരണിയില്‍ യേശുദേവന്‍-വന്നാന്‍ വന്നാന്‍- നെഞ്ചേ

വാനത്തില്‍ രാജന്‍-സേനകള്‍ക്കീശന്‍
ജ്ഞാന-സല്‍ഗുരു നാഥന്‍-വന്നാന്‍ വന്നാന്‍- നെഞ്ചേ

ദൈവ പിതാവിന്‍-ദിവ്യകുമാരന്‍
ഭൂവില്‍ തന്‍ഹിതം ചൊല്ലാന്‍-വന്നാന്‍ വന്നാന്‍- നെഞ്ചേ

മൃത്യു ഇല്ലാത്തോന്‍-നിത്യനും ആയോന്‍
മര്‍ത്യനായ് പാരിടത്തില്‍-വന്നാന്‍ വന്നാന്‍- നെഞ്ചേ

ശാപങ്ങള്‍ തീര്‍പ്പാന്‍-വാഴ്വെങ്ങും ചേര്‍പ്പാന്‍
ദേവന്‍ മനുഷ്യനായി-വന്നാന്‍ വന്നാന്‍- നെഞ്ചേ

ആശയ്ക്കു യോഗ്യന്‍-യേശു എന്‍ പ്രീയന്‍
മോശ നാശങ്ങള്‍ തീര്‍പ്പാന്‍-വന്നാന്‍ വന്നാന്‍- നെഞ്ചേ