സേവിച്ചീടും നിന്നെ

സേവിച്ചീടും നിന്നെ ഞാന്‍-എന്നേശുവേ
സേവിച്ചീടും നിന്നെ ഞാന്‍

ജീവനെനിക്കായി-ക്രൂശില്‍വെച്ചു തന്നെന്‍
ജീവനെ വീണ്ടെടുത്ത പ്രാണനാഥാ (സേവിച്ചീടും..)

ദേഹം ദേഹി ആത്മം-എകമായ് തന്നു നിന്നെ
സ്നേഹമായ്‌ സേവ ചെയ്‌വാന്‍-താ നിന്‍ കൃപ (സേവിച്ചീടും..)

പാപം വെടിഞ്ഞുള്ള-പാവന ജീവിതം
പാപഹരാ ഞാന്‍ ചെയ്‌വാന്‍-തുണയ്ക്കേണം (സേവിച്ചീടും..)

നിന്‍ കണ്ണാലെന്നെ നീ വഴി നടത്തേണം
നിന്‍ കരത്താലെന്നെ നീ-താങ്ങീടേണം (സേവിച്ചീടും..)

എന്‍ ഹൃദയമിതാ മന്നവനേശുവേ
നിന്നാവിയാല്‍ നിറയ്ക്ക നിന്‍ സേവയ്ക്കായ്‌ (സേവിച്ചീടും..)

ലോകം ജഡം പിശാ-ചോടു പോര്‍ ചെയ്തു ഞാന്‍
നിന്‍ കൊടിക്കീഴില്‍ നിന്നു-ജയം കൊള്ളും (സേവിച്ചീടും..)