ഞാന്‍ പൂര്‍ണ്ണ മനസ്സാല്‍

ഞാന്‍ പൂര്‍ണ്ണ മനസ്സാല്‍ നിന്നെ
സ്നേഹിച്ചീടുമെന്നേശുവേ,
ഞാന്‍ നിത്യം വാഞ്ഛയാല്‍ നിന്റെ
പിന്നാലെ ഞാനെന്‍ ജീവനെ;
എന്നന്ത്യ നേരമാം വരെ
എന്‍ നെഞ്ചില്‍ താമസിക്കുകേ.

ഞാന്‍ സ്നേഹിക്കും നിന്നെത്തന്നെ
എന്‍ ശ്രേഷ്ഠനാം നല്‍ സ്നേഹിതാ,
നീ ദൈവത്തിന്‍ കുഞ്ഞാടത്രേ
നീ എന്റെ രക്ഷകന്‍ സുതാ;
എന്നും ഞാനാശിക്കും നിന്നെ,
എന്നെന്നേയ്ക്കും പാടും നിന്നെ.

നിന്നെപ്പറ്റാതെ വീണനായ്‌
ഞാന്‍ ദോഷം ചെയ്തു ചുറ്റിപ്പോയ്
സ്വര്‍ഗ്ഗം വിട്ടേറെ ദൂരെ ആയ്
ഇഹത്തെ അന്‍പായ്‌ പറ്റിപ്പോയ്‌
ഇപ്പോള്‍ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചതു
നീ തന്നെ ചെയ്ത ദയവു.

ഞാന്‍ നിന്നെ സൌഖ്യ വാഴ്വിലും
സ്നേഹിക്കുമെന്റെ കര്‍ത്താവേ,
ഞാന്‍ നിന്നെ കഷ്ടനാളിലും
സ്നേഹിക്കുമെന്റെ യേശുവേ;
എന്നന്ത്യ നേരമാം വരെ
എന്‍ നെഞ്ചില്‍ താമസിക്കുകേ;