എന്‍ കണ്‍കള്‍ നിന്നെ

എന്‍ കണ്‍കള്‍ നിന്നെ കാണ്മാന്‍
എന്‍ കാതു നിന്‍ ധ്വനികള്‍ കേള്‍പ്പാന്‍
എന്‍ കാല്‍കള്‍ നിന്‍ വഴി നടപ്പാന്‍
എന്‍ അധരം നിന്നെ വാഴ്ത്താന്‍ (എന്‍ കണ്‍കള്‍..)

മനം നൊന്തു കേഴുമ്പോള്‍ മറുപടിയുമായ്‌ വരും
തിരമാലയ്ക്കുള്ളിലും തിരുക്കരം താങ്ങിടും
ഒരു വാക്കു മാത്രം മൊഴിഞ്ഞാല്‍ ഉരുവാകും അനുഗ്രഹം
ഒരുവട്ടം എന്നെ തൊട്ടാല്‍ സുഖലഭ്യം സാന്ത്വനം (എന്‍ കണ്‍കള്‍..)

കുരിശിന്റെ പാതയില്‍ ജയത്തിന്റെ കിരീടമായ്‌
കുശവന്റെ കൈകളില്‍ ഒരു പിടി മണ്ണു നാം
മുറിവേറ്റ കരങ്ങള്‍ മെനയും മികച്ചൊരു പാത്രമായ്‌
ഒടുവില്‍ നാം കൂടെ വാഴും യുഗയുഗ കാലമായ്‌ (എന്‍ കണ്‍കള്‍..)