ദൈവമെന്‍ ബലവും

ദൈവമെന്‍ ബലവും സങ്കേതവും
എന്‍ കഷ്ടങ്ങളിലടുത്ത സഹായിയും (2)
ആകയാല്‍ ഞാന്‍ ഭയപ്പെടില്ല
ഭൂതലവും മാറീടിലും (2)
പര്‍വ്വതങ്ങള്‍ മാറി
സാഗരമദ്ധ്യേ വീണാലും (2)