ശാന്ത തുറമുഖം

ശാന്ത തുറമുഖം അടുത്തു
എന്റെ കാന്തനോടേറ്റം അടുത്തു (2)
അധികമില്ലാ.. അധികമില്ലാ..
യാത്ര അധികമില്ലാ.. (ശാന്ത..)

കൊടുങ്കാറ്റും തിരമാലയും
പടകിലേറി അടിച്ചിടുമ്പോള്‍ (2)
ക്രൂശില്‍ നോക്കി യാത്ര ചെയ്യും
ശാശ്വത വീട്ടിലെത്തുവോളം (2) (ശാന്ത..)

സ്വന്തജനം കൈവിട്ടാലും
ബന്ധുക്കളോ മാറിയാലും (2)
യേശു എന്നെ കൈവിടില്ല
ക്ലേശങ്ങളില്‍ താങ്ങിടും താന്‍ (2) (ശാന്ത..)