പാട്ടിനു താളം കൂട്ടിനു

പാട്ടിനു താളം കൂട്ടിനു ദൈവം
പാടാനെന്തു സുഖം
നീട്ടിയ കയ്യില്‍ യേശുവിന്‍ രൂപം
കാണാനെന്തു രസം
എന്തനുഭവമേ ഈ ഒരു ഭാഗ്യം
അന്ധന് കാഴ്ച്ചയെ പോലെ
യേശുവേ..                               (പാട്ടിനു..)

നീ അണിഞ്ഞീടും ചെരുപ്പിന്റെ കെട്ടുകള്‍
അഴിക്കുവാന്‍ പോലും യോഗ്യനല്ലേ (2)
പച്ച കുരുത്തോല വീശിക്കൊണ്ടിന്നു
ഉച്ചത്തില്‍ വാഴ്ത്തിടാം നിന്‍ നാമം
യേശുവേ..                              (പാട്ടിനു..)

രസിക്കുമ്പോള്‍ കൂടെ രസിക്കുവാനായിരം
കരയുമ്പോള്‍ കൂടെ നീ മാത്രം (2)
എന്തനുഗ്രഹമെ നിന്റെ സാന്നിധ്യം
എന്തിനും തുണയായ്‌ നില്‍ക്കും
യേശുവേ..                              (പാട്ടിനു..)