കണ്ടാലും യേശുവിന്‍ സ്നേഹം

കണ്ടാലും യേശുവിന്‍ സ്നേഹം
കേട്ടാലും സാന്ത്വന നാദം (2)
പാരാകേ വാഴ്ത്തിടും നാമം
എന്നുള്ളില്‍ നിറയുകയായി
മനസ്സില്‍ മധുമലരായ്
വിടരും തിരുമൊഴികള്‍
എങ്ങും കേള്‍ക്കുന്നിതാ
എങ്ങും കേള്‍ക്കുന്നിതാ (കണ്ടാലും..)

ഇടയന്റെ ചാരേ അണയുന്ന നേരം
കുഞ്ഞാടിനെപ്പോല്‍ കാത്തീടണേ (2)
അകതാരിലെന്നും ദൈവീകഭാവം
നിറയുന്ന നിമിഷങ്ങളായ്
ആത്മാവിന്‍ അഭിഷേകം അരുളേണം
പുതുസുഖമായ്‌ നീ (കണ്ടാലും..)

തിരുസ്നേഹമായ്‌ നീ നിറയേണമെന്നില്‍
തിരുമാറിലെന്നെ ചേര്‍ക്കേണമേ (2)
അതു മാത്രമാണെന്‍ മനസ്സിന്റെയുള്ളില്‍
ഉണരുന്ന വരയാചന
എന്നാളും തിരുനാമം
അകതാരില്‍ അരുളണമെന്നും (കണ്ടാലും..)