എങ്ങും പുകഴ്ത്തുവിന്‍

എങ്ങും പുകഴ്ത്തുവിന്‍ സുവിശേഷം-ഹാ
മംഗള ജയ ജയ സന്ദേശം

നരഭോജികളെ നരസ്നേഹികളാം
ഉത്തമ സോദരരാക്കും
വിമല മനോഹര സുവിശേഷം- (ഹാ മംഗള..)

അജ്ഞാനാന്ധതയാകെയകറ്റും
വിജ്ഞാനപ്പൊരുള്‍ വീശും
വേദാന്തപ്പൊരുള്‍ സുവിശേഷം- (ഹാ മംഗള..)

ഭീകരസമരസമാകുലമാക്കും
ഭൂമിയില്‍ ഭീതിയെ നീക്കും
ശാന്തിസന്ദായക സുവിശേഷം- (ഹാ മംഗള..)

വിമലജനേശുവില്‍ വിശ്വസിച്ചീടുകില്‍
വിടുതലനാമയമരുളും
വിജയധ്വനിയീ സുവിശേഷം- (ഹാ മംഗള..)

കൃപയാലേതൊരു പാതകനേയും
പാവനശോഭിതനാക്കും
പാപനിവാരണ സുവിശേഷം- (ഹാ മംഗള..)

നശിക്കും ലൌകിക ജനത്തിനു ഹീനം
നമുക്കോ ദൈവീക ജ്ഞാനം
കുരിശിന്‍ വചനം സുവിശേഷം- (ഹാ മംഗള..)