യേശുവിന്‍ നാമമല്ലാതെ

യേശുവിന്‍ നാമമല്ലാതെ ഭൂവില്‍
നല്ലൊരു നാമമുണ്ടോ? (2)
ശക്തിയാകുന്ന രക്ഷയേകുന്ന
സത്യമായൊരു നാമം നാമം നാമം (യേശുവിന്‍..)

സര്‍വ്വസൃഷ്ടികളുമാര്‍ത്തു പാടുന്ന നാമം
സര്‍വ്വശക്തനാം യേശു നാഥന്റെ നാമം (2)
സര്‍വ്വപാപവും പോക്കിടുന്നൊരു
രക്ഷിതാവിന്റെ നാമം
സര്‍വ്വവും നമ്മിലേകിടുന്നൊരു
സ്വര്‍ഗ്ഗതാതന്റെ നാമം (യേശുവിന്‍..)

നിത്യമാം ജീവനേകിടും പുണ്യനാമം
സത്യമാം വചനമായിടും ഏകനാമം (2)
നിത്യകാലവും ഭക്തരില്‍ ദിവ്യ-
ശക്തിയേകുന്ന നാമം
നിത്യതേ തന്റെ മക്കളെ
ചേര്‍ത്തിടുന്നൊരു നാമം (യേശുവിന്‍..)