പരലോകാധിപനേ പരനേ

പരലോകാധിപനേ പരനേ-വരണം തിരുഭവനേ

പരനേ കൃപയായ്‌-തിരു മന്ദിരത്തില്‍
ഇറങ്ങി ആവസിക്കണമേ-പരനേ- (പര..)

പരത്തിലും ഭൂമിയിലും ഇതെന്യേ-പലലോകങ്ങളിലും
ഒരു വിധം നിറഞ്ഞും-ഒന്നിലും അടങ്ങാ
ഉന്നതനായവനേ-പരനേ- (പര..)

അടിയര്‍ക്കീ ആലയത്തെ ലഭിപ്പാന്‍-ഇടവരുത്തിയ നാഥാ
അടിമകള്‍ നിന്നെ-അടിതൊഴുതിടുന്നേ
അംഗീകരിക്കണമേ-പരനേ- (പര..)

തിരുകൃപ തിരുബലവും ദയയും-തിരുമഹിമയും ക്ഷമയും
പരിചോടു പരനേ അരുളി ആലയത്തില്‍
നിറച്ചു വെച്ചീടണമേ-പരനേ- (പര..)

സ്തുതിജപം തിരുധ്യാനം പ്രസംഗം-ഇതു മുതല്‍ നിന്‍ ഭവനേ
അധിക ഭക്തിയോടും-ശ്രദ്ധയോടും നടപ്പാന്‍
അധിവസിച്ചീടണമേ-പരനേ- (പര..)

നീതിയെ ധരിച്ചവരായ്‌ നിന്‍ ദാസര്‍-തിരു സേവ ചെയ്‌വാന്‍
നീ ദയയോടെ-നിത്യമീ സഭയില്‍
നിന്‍ കൃപ പകരണമേ-പരനേ- (പര..)

അനുതപിച്ചീടുവാനും ക്ഷമകള്‍-അനുഭവിച്ചീടുവാനും
മനസ്സമാധാനം-പലര്‍ ലഭിപ്പാനും
കനിവായ്‌ ഈ സമയം-പരനേ- (പര..)