സ്തോത്രം ശ്രീ

സ്തോത്രം ശ്രീമനുവേലനേ!
മമ ജീവനേ-മഹേശനെ!

പാര്‍ത്തലത്തില്‍-പരിശ്രയമായ്‌
പാരില്‍ വന്ന നാഥനേ!
മമ ജീവനേ-മഹേശനെ-സ്തോത്രം

ആദിപിതാ-വോതിയതാ-
മാദിവേദ നാദമേ-മമ-സ്തോത്രം

മാനവ സ-മ്മാനിതനേ
മാനനീയരൂപനേ-മമ-സ്തോത്രം

സാദരമാ-ദൂതഗണം
ഗീതം പാടി വാഴ്ത്തീടും-മമ-സ്തോത്രം

ജീവകൃപാ-ജലം ചൊരിയും
ജീവസാരമേഘമേ-മമ-സ്തോത്രം

സ്വന്തരക്തം-ചിന്തിയെന്നെ
ഹന്തവീണ്ടെടുത്തതാല്‍-മമ-സ്തോത്രം

മര്‍ത്യജനാ-ഭൃത്യനു നിന്‍
നിത്യജീവനേകിയ-മമ-സ്തോത്രം

രാജസുതാ-പൂജിതനേ!
രാജരാജനേശുവേ-മമ-സ്തോത്രം

താവകമാം-നാമമഹോ
ഭാവനീയമാം സദാ-മമ-സ്തോത്രം