യഹോവ ദൈവമാം വിശുദ്ധ

യഹോവ ദൈവമാം വിശുദ്ധ ജാതി നാം
അവനവകാശമാം ജനം നാം (2)
പരദേശികള്‍ നാം ഭാഗ്യ ശാലികള്‍
ഇതുപോലൊരു ജാതിയുണ്ടോ? (2) (യഹോവ..)

ആപത്തില്‍ നമ്മുടെ ദിവ്യ സങ്കേതവും
ബലവും ദൈവമൊരുവനത്രെ (2)
ആകയാല്‍ പാരിടം ആകെയിളകിലും
നാമിനി ഭയപ്പെടുകയില്ല (2) (യഹോവ..)

അവനീ തലത്തില്‍ അവമാനം നമു -
ക്കവകാശമെന്നോര്‍ത്തിടണം (2)
അവനായ്‌ കഷ്ടതയേല്‍ക്കുകില്‍ തേജസ്സില്‍
അനന്ത യുഗം വാണിടും നാം (2) (യഹോവ..)

നിര നിര നിരയായ്‌ അണി നിരന്നിടുവിന്‍
കുരിശിന്‍ പടയാളികളെ (2)
ജയ ജയ ജയ കാഹളമൂതിടുവിന്‍
ജയ വീരനാം യേശുവിന് (2) (യഹോവ..)