പര പരമേശാ വരമരുളീശാ

പര പരമേശാ വരമരുളീശാ
നീയത്രെ എന്‍ രക്ഷാ സ്ഥാനം (2)

നിന്നെ കാണും ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌
പിന്നെ ദു:ഖം ഒന്നും ഇല്ല (2) (പര പരമേശാ..)

നിന്റെ എല്ലാ നടത്തിപ്പും
എന്റെ ഭാഗ്യ നിറവല്ലോ (2) (പര പരമേശാ..)

ആദിയിങ്കല്‍ കൈപ്പാകിലും
അന്ത്യമോ മധുരമത്രേ (2) (പര പരമേശാ..)

നിന്നോടൊന്നിച്ചുള്ള വാസം
എന്റെ കണ്ണീര്‍ തുടച്ചിടും (2) (പര പരമേശാ..)

നിന്റെ മുഖ ശോഭ മൂലം
എന്റെ ദു:ഖം തീര്‍ന്നു പോകും (2) (പര പരമേശാ..