ഞാന്‍ വരുന്നു ക്രൂശിങ്കല്‍

ഞാന്‍ വരുന്നു ക്രൂശിങ്കല്‍
ശക്തിഹീനനന്ധന്‍ ഞാന്‍
ചൊല്ലുന്നേന്‍ ഈ ഭൂവെച്ചില്‍
പൂര്‍ണ്ണ രക്ഷ കാണും ഞാന്‍

വിശ്വസിക്കുന്നേന്‍ നിന്നില്‍
ഗോല്‍ഗോഥാ ആട്ടിന്‍ കുഞ്ഞേ
വീഴുന്നേ നിന്‍ ക്രൂശതില്‍
രക്ഷിക്ക എന്‍ യേശുവേ.

എന്നില്‍ ദീര്‍ഘ കാലമായ്‌
ദോഷം വാണഗാധമായ്‌,
ചൊല്ലുന്നേശു ഇന്‍പമായ്‌
ശുദ്ധമാക്കും പൂര്‍ണ്ണമായ്‌ (വിശ്വസിക്കുന്നേന്‍..)

എകുന്നേനശേഷവും
ഇഷ്ടരാസ്തി കാലവും
ആത്മം ദേഹി സര്‍വവും
നിന്റെതായെന്നേരവും (വിശ്വസിക്കുന്നേന്‍..)

വന്നെന്നാത്മം പൂരിക്കും
തന്നിലെന്റെ പൂര്‍ണ്ണത
കിട്ടും പൂര്‍ണ്ണ സൌഖ്യവും;
മാനം ക്രിസ്തന്നുള്ളത് (വിശ്വസിക്കുന്നേന്‍..)