യേശുക്രിസ്തന്‍ തന്നെ

യേശുക്രിസ്തന്‍ തന്നെ - പാപിക്കു ശരണം

മാ മഹിമയെ അവന്‍ - മനുഷ്യനായ്‌ മറന്നു

നാരിയില്‍ നരവേഷം - ധരിച്ചിഹ ചരിച്ചു

പാടുകള്‍ ഏറ്റു - വന്‍കുരിശില്‍ താന്‍ മരിച്ചു

പാതാളം പ്രാപിച്ചു - മരണത്തെ ജയിച്ചു

ഇരിക്കുന്നു മഹിമയില്‍ - താതന്റെ വലത്തു

വരുമേശു ആര്‍പ്പോടെ - ലോകത്തെ വിധിപ്പാന്‍

യേശുവേ അടിയാര്‍ക്കു - ശരണമായ്‌ വരിക