യേരുശലേമിലെ വന്‍മലമേല്‍

യേരുശലേമിലെ വന്‍മലമേല്‍ ഓരുകിലെന്നെ ആരേറ്റി
വരവാഹനനനായ്‌ പുരി പൂകും പരസുതനെ ഞാന്‍ കാണുന്നു

ഓശാനാ ഓശാനാ ദാവീദാത്മജനോശാനാ (2)

നിബിയന്മാരുടെ തിരുനിവഹം നടകൊള്ളുന്നു പുരോഭൂവില്‍
ശ്ലീഹന്മാരുടെ ദിവ്യഗണം പിന്നണി ചേര്‍ന്നു വരുന്നല്ലോ (ഓശാനാ..)

സൈത്തിന്‍ കൊമ്പുകളേന്തിയിതാ പിഞ്ചുകിടാങ്ങള്‍ പാടുന്നു
ഭൂസ്വര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലോശാനാ ദാവീദാത്മജനോശാനാ (ഓശാനാ..)

വന്നോനും വരുവോനുമഹോന്‍ ധന്യന്‍ നിഖിലേശാ സ്തോത്രം (ഓശാനാ..)