നീയാണപ്പാ എന്നെ കരുതുന്നത്

നീയാണപ്പാ എന്നെ കരുതുന്നത്
നിന്റേതു മാത്രമാണിന്നുമെന്നും (2)

ഈ പാരിലെന്‍ ജീവിത പടകില്‍
കൊടും ആകുലമേറി ഞാനുലയും (2)
നീ മാത്രമാണെന്റെ ജീവിത നായകന്‍
നിന്റേതു മാത്രമാണിന്നുമെന്നും (2) (നീയാണപ്പാ..)

കണ്ണീരില്‍ കുതിര്‍ന്ന്‍ ഞാന്‍ കേഴും
എന്റെ വേദന നിന്നോട് ചൊല്ലും (2)
നീ മാത്രമാണെന്റെ ആശ്വാസ ദായകന്‍
നിന്റേതു മാത്രമാണിന്നുമെന്നും (2) (നീയാണപ്പാ..)

ഏതു രാവിലും പകലിലും പാടാം
നിന്റെ കരുണയെ എന്നെന്നും ഓര്‍ക്കാം (2)
നിന്‍ നാമം കീര്‍ത്തിക്കാം നിന്നെ ഉയര്‍ത്തീടാം
നിന്റേതു മാത്രമായ്‌ ജീവിച്ചിടാം (2) (നീയാണപ്പാ..)